ANBI informatie

Cultuur in het groen is een werknaam van de stichting Promotie Groen Midden-Delfland (PGMD).
Deze stichting is in 2007 opgericht.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting PGMD is 817684244
Het post-/ bezoekadres van de instelling
Secretariaat Stichting Promotie Groen Midden-Delfland
Vlaardingsekade 54,
2636 BD Schipluiden
info@cultuurinhetgroen.nl
www.cultuurinhetgroen.nl

Bank NL38RABO0107390981

 

De functie van de drie PGMD bestuurders
Govert van Oord voorzitter
Ivan Trouwborst secretaris
Harry Arkesteijn penningmeester

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.
PGMD heeft geen betaalde medewerkers.
In het kader van projecten van PGMD worden professionele medewerkers ingehuurd op ad hoc basis tegen normale markttarieven.

De doelstelling van PGMD

• Midden-Delfland promoten als aantrekkelijk woon- en leefgebied, met name door aandacht voor eigen cultuur, identiteit en de kwaliteiten van natuur en landschap.
• Vergroten culturele participatie van de bewoners van Midden-Delfland.
• Het vergroten van de betrokkenheid bij duurzame natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland.

PGMD wil de doelstellingen bereiken door:
• Voorlichting
• Samenwerking met organisaties en vrijwilligers op het gebied van natuur en landschap en lokale identiteit
• Organiseren van culturele evenementen etc.

jaarrekening en balans 2020 PGMD

JAARREKENING
Kosten 2020 Inkomsten 2020
                               -
donaties projecten                         7.000,00
bank- en webkosten                       259,53 rente  -
projecten                   8.750,00
tekort                 -2.509,53
                  7.000,00 7.000,00

BALANS

1-1-2020 31-12-2020
Saldo betaalrekening                   7.252,09 Saldo betaalrekening                       10.742,49
Saldo spaarrekening                       193,66 Saldo spaarrekening                         1.193,73
vordering projecten  2021                       -7.000,00
mutatie  projectreserve                 -2.509,53
TOTAAL                   4.936,22 werkkapitaal  dec. 2020                         4.936,22

 

 

Jaarverslag 2020

Inleiding

De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel van de stichting is:

  • Midden-Delfland promoten als aantrekkelijk woon- en leefgebied, met name door aandacht voor eigen cultuur, identiteit en de kwaliteiten van natuur en landschap;
  • Het vergroten van de culturele participatie van de bewoners van Midden-Delfland;
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij duurzame natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland.

De stichting wil deze doelstellingen o.a. bereiken door: voorlichting, samenwerking met organisaties en vrijwilligers op het gebied van natuur en landschap en lokale identiteit en door het organiseren en ondersteunen van culturele evenementen.

 

Activiteiten 2020 

De stichting heeft haar activiteiten in 2020 weer opgevoerd. Op verschillende manieren is ondersteuning geboden bij het ontwikkelen en realiseren van culturele initiatieven die bijdragen aan de waarden en identiteit van Midden-Delfland.
Cultuurplatform
Eind 2019 werd duidelijk dat de culturele sector in Midden-Delfland in gevaar is. Als gevolg van grote tekorten van de gemeente MD worden de subsidies op het terrein van participatieve kunst en cultuur per direct vrijwel geheel geëlimineerd. Met de restanten van de beschikbare gemeentelijke middelen is eind 2019 een begin gemaakt met het opzetten van een onafhankelijk ‘Cultuurplatform’ Midden-Delfland. Dit Cultuurplatform heeft inmiddels vorm gekregen en functioneert als brandpunt van nieuwe lokale culturele initiatieven. De stichting PGMD heeft daarbij een ondersteunende rol gespeeld door:
- het financieel mogelijk maken van een tweetal ontmoetingen (waarvan één fysiek) waarin een cultureel festival ‘Ode aan Midden-Delfland’ is geboren en vorm heeft gekregen. Tegelijk werd een lichte samenwerkingsstructuur bedacht. Inmiddels doen ongeveer 20 culturele en cultuurhistorische mee. Het Cultuurplatform heeft een logo en is actief op social media.
- het faciliteren (als rechtspersoon) van 3 subsidieaanvragen voor het genoemde festival

De realisatie van het zomerfestival ‘Ode aan Midden-Delfland’ is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling rond Corona maatregelen.

Steun voor restauratie van een monumentaal hek

In 2019 is PGMD gevraagd mee te werken aan de financiering van een monumentaal hek bij een rijksmonument ‘de Buitenplaats Hodenpijl’. Voor deze restauratie is door MD = MW financiering gevonden bij o.a. het Bernard Cultuurfonds. PGMD organiseert mee aan de crowdfundingsactie hiervoor. De ontvangen gelden worden beschikbaar gesteld aan de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, die het hek in eigendom heeft.  Naar verwachting start de restauratie rond 1 april 2021.

Meer informatie op de pagina activiteiten!   Of scan de folder:about_blank

 

Cheetah Slow

Een initiatief voor een boekje voor jonge kinderen geïnspireerd op Cittaslow (waarvan de gemeente Midden-Delfland lid is) illustreert op een begrijpelijk manier hoe belangrijk kwaliteit van leven en ‘onthaasting’ zijn. Een steunaanvrage bij Loswal de Bonnen en een garantiestelling ondersteunde dit project van José van Winden. Het boekje is een groot succes. De garantie is in december 2020 terugbetaald.

Een vooruitblik activiteitenplan PLAN 2021

Oud en nieuw in 2020-2021

In 2021 zullen de activiteiten rond het zomerfestival ‘Ode aan Midden-Delfland’ worden voortgezet. Belangrijkste rol is die van facilitator van aanvragen om financiële ondersteuning bij diverse fondsen.

De fondsenwervingsactie voor het monumentale hek van de ‘Buitenplaats Hodenpijl’ krijgt naar verwachting een hoogtepunt vanaf 1 april 2021.Wanneer dat nog nodig  is zal een benefietconcert worden georganiseerd op een nabij het hek gelegen terrein.

Heel pril ontwikkelt zich een initiatief voor een historisch openluchtschouwspel bij ’t Woudt (2022). PGMD is bereid hierbij de helpende hand te bieden.

 

Funding

De stichting werft haar financiële middelen door het aanschrijven van fondsen en andere subsidieverlenende instanties (voor eigen projecten of projecten van derden).
In vorige verslagjaren hebben particulieren d.m.v. een schenking aan PGMD een project helpen realiseren. De stichting wil dit instrument in de toekomst blijven benutten, om twee redenen:

  • hiermee worden meer financiële middelen aangetrokken (kwantiteit) gespreid over een groter aantal bronnen (spreiding);
  • daarnaast biedt het donateurs een persoonlijk relatie met de doelen van de stichting en met een activiteit of project in het bijzonder (kwaliteit).

De stichting heeft een kleine financiële buffer, die het makkelijker maakt om snel op aanvragen van kleine omvang te reageren.

Organisatie

De stichting kent een onbezoldigd bestuur en maakt alleen noodzakelijke kosten (bankkosten etc.).

Eind  2020 bestond het bestuur uit drie personen:

Govert van Oord             voorzitter

Harry Arkesteijn              penningmeester

Ivan Trouwborst              secretaris

 

 

www.cultuurinhetgroen.nl

Schipluiden, 1 maart 2021

 

 

Lijst activiteiten/bijdragen stichting PGMD

 

2020 najaar                        eerste bijdragen voor restauratie hek Hodenpijl

2020 voorjaar                    ondersteuning Cultuurplatform Midden-Delfland
2020 zomer                        bijdrage en garantie kinderboekje CHeetah Slow

2019 december                               bijdrage Kerstmarkt Protestante Kerk Schipluiden

2018, januari                     Cult Royale 2017, ‘Scheve Schaats’, Schipluiden

2017, december              uitvoering van delen van de Messiah van Händel, dorpskerk Schipluiden

2017, september             Poëziefestival ‘Dichter bij de boerderij’, ’t Woudt e.o.

2017/2018                          uitvoering project Land Art in Midden-Delfland

2017, januari                     Cult Royale 2017, ‘Kouwe Kermis’, Schipluiden

2016, oktober                   Tentoonstelling De Mix, De Koe, WAD Delft

2016, september             Poëziefestival ‘Dichter bij de boerderij’, ’t Woudt e.o.

2016, mei                            De Bruiloft van Johannes Vermeer, reprise

2015, september             Open Monumentendag Midden-Delfland , cultureel programma

2014, juni                            Cittaslow Educatie- en voorlichtingsprogramma Midden-Delfland

2013, juni                            De Stroom van de Tijd (multidisciplinaire tijdreis door de historie van Midden-Delfland over de Vlaardingse vaart)

2013, februari                   Workshop Huis van de Koe

2013 -2015                          Zakelijke ondersteuning van drietal vrouwen die samen het ‘Kunstcollectief Midden-Delfland’ vormen

2012, september             De Bruiloft van Johannes Vermeer (toneelvoorstelling met maaltijd)

2011, juni                            Otto van Egmond, heer van Keenenburg (openluchtspel), Schipluiden