ANBI informatie PGMD

Cultuur in het groen is een werknaam van de stichting Promotie Groen Midden-Delfland (PGMD).
Deze stichting is in 2007 opgericht.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting PGMD is 817684244
Het post-/ bezoekadres van de instelling
Secretariaat Stichting Promotie Groen Midden-Delfland
Vlaardingsekade 54,
2636 BD Schipluiden
info@cultuurinhetgroen.nl
www.cultuurinhetgroen.nl

Bank NL38RABO0107390981

 

De functie van de drie PGMD bestuurders
Govert van Oord voorzitter
Ivan Trouwborst secretaris
Vacature penningmeester

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.
PGMD heeft geen betaalde medewerkers.
In het kader van projecten van PGMD worden professionele medewerkers ingehuurd op ad hoc basis tegen normale markttarieven.

De doelstelling van PGMD

• Midden-Delfland promoten als aantrekkelijk woon- en leefgebied, met name door aandacht voor eigen cultuur, identiteit en de kwaliteiten van natuur en landschap.
• Vergroten culturele participatie van de bewoners van Midden-Delfland.
• Het vergroten van de betrokkenheid bij duurzame natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland.

PGMD wil de doelstellingen bereiken door:
• Voorlichting
• Samenwerking met organisaties en vrijwilligers op het gebied van natuur en landschap en lokale identiteit
• Organiseren van culturele evenementen etc.

 

Financieel jaarverslag 2022 stichting Promotie Groen Midden-Delfland

 

Jaarrekening 2022 Inkomsten Uitgaven  
Saldo rekening bank 5.277,38 Saldo 31/1 17.971,60
Saldo spaarrekening 1.193, 73 Saldo 31/1 1.193,85
Inkomsten PGMD 1.000 Kleine projecten 677,26
Saldo Ode 2021 1.060, 54 Uitgaven Ode 2022 12.622,74
Bijdragen Ode 2022 25.719,- Kosten Gidsenproject  1.523, 05
Rente 0,12 webkosten 142.90
Bankkosten 119,40
Totaal 34.250, 77 Totaal 34.250,77

 

 

Balans stichting Promotie Groen Midden-Delfland 1 januari 2023

Saldo Bank 17.971,60 Reservering Ode 22/23  14.156,80
Saldo Spaarrekening 1.193,85 Reservering Gidsenproject 0
Werkkapitaal PGMD   5.008, 65
Totaal 19.165,45 Totaal 19.165,45

 

Jaarverslag 2022

 

Inleiding

De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel van de stichting is:

  • Midden-Delfland promoten als aantrekkelijk woon- en leefgebied, met name door aandacht voor eigen cultuur, identiteit en de kwaliteiten van natuur en landschap;
  • Het vergroten van de culturele participatie van de bewoners van Midden-Delfland;
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij duurzame natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland.

De stichting wil deze doelstellingen o.a. bereiken door: voorlichting, samenwerking met organisaties en vrijwilligers op het gebied van natuur en landschap en lokale identiteit en door het organiseren en ondersteunen van culturele evenementen.

 

Activiteiten 2022

 De stichting heeft haar activiteiten in 2022 voortgezet. Op verschillende manieren is ondersteuning geboden bij het ontwikkelen en realiseren van culturele initiatieven die bijdragen aan de waarden en identiteit van Midden-Delfland.

 

Cultuurplatform
Eind 2019 is in Midden-Delfland een begin gemaakt met het opzetten van een onafhankelijk ‘Cultuurplatform’ Midden-Delfland. Dit Cultuurplatform heeft inmiddels vorm gekregen.
Het functioneren van het Cultuurplatform is verder met menskracht en een kleine financiële bijdrage ondersteund. Het CP krijgt gaandeweg meer de gewenste erkenning van de gemeente Midden-Delfland.

Ode aan Midden-Delfland
In 2022 is voor de tweede maal het zomerfestival ‘Ode aan Midden-Delfland’  georganiseerd.
De stichting PGMD heeft daarbij wederom een ondersteunende rol gespeeld door:

-        het faciliteren (als rechtspersoon) van 3 subsidieaanvragen voor het genoemde festival

-        het actief meedoen met diverse activiteiten

-        het ondersteunen van activiteiten door inzet van sociale media

De realisatie van het zomerprogramma ‘Ode aan Midden-Delfland’ 2022 is door de ontwikkelingen rond Corona en een bijdrage die pas zomer 2022 rondkwam vertraagd. Het project 2021 is financieel afgerond met een positief saldo.
Op de balans staat van de stichting PGMD staat een reservering voor de Ode activiteiten 2023.

Gidsenwerk in Midden-Delfland
In samenwerking met o.a. Midden-Delfland is Mensenwerk is door PGMD een programma opgezet om het gidsenwerk van de vrijwilligersorganisaties in Midden-Delfland te ondersteunen. Er is steeds meer vraag naar begeleiding bij toeristische en recreatieve bezoeken aan Midden-Delfland. Daarvoor zijn nieuwe krachten nodig. Door een samenwerking met de regionale marketingorganisatie Puuur kan ook de ‘vraagkant’ beter worden georganiseerd. Met enige vertraging zijn de tweede en derde sessies van dit programma in het voorjaar van 2022 georganiseerd. Een derde ‘veldtraining’ voor aspirant gidsen heeft in november plaatsgevonden.
Het resultaat is een kleine ‘gidsenpool’ van vrijwilligers die vanaf 2023 beschikbaar is voor groepen bezoekers. PGMD blijft deze ‘gidsenpool’ in 2023 begeleiden.

De definitieve afrekening van het startproject is inmiddelst goedgekeurd door de gemeente Midden-Delfland.

Caecilia Royaal.

In oktober 2022 is een bijdrage van € 500 gegeven aan het speciale jubileumfestival van Harmonievereniging St Caecilia in Schipluiden.

Een vooruitblik activiteitenplan PLAN 2023

In 2023 zullen er nieuwe activiteiten rond het zomerfestival ‘Ode aan Midden-Delfland’ worden ondersteund. PGMD speelt de rol van facilitator van aanvragen om financiële ondersteuning bij diverse fondsen.

De nieuwe ‘Gidsenpool’  wordt gedurende 2023 in de startfase ondersteund.

Jaarlijks worden enkele kleine cultuurprojecten in Midden-Delfland financieel ondersteund

 

Funding

De stichting werft haar financiële middelen door het aanschrijven van fondsen en andere subsidieverlenende instanties (voor eigen projecten of projecten van derden).
In vorige verslagjaren hebben particulieren d.m.v. een schenking aan PGMD een project helpen realiseren. De stichting wil dit instrument in de toekomst blijven benutten, om twee redenen:

  • hiermee worden meer financiële middelen aangetrokken (kwantiteit) gespreid over een groter aantal bronnen (spreiding);
  • daarnaast biedt het donateurs een persoonlijk relatie met de doelen van de stichting en met een activiteit of project in het bijzonder (kwaliteit).

De stichting heeft een kleine financiële buffer van rond € 4000, die het makkelijk maakt om snel op aanvragen van kleine omvang te reageren.

Organisatie

De stichting kent een onbezoldigd bestuur en maakt alleen noodzakelijke kosten (bankkosten etc.).

Eind 2022 bestond het bestuur uit drie personen:

Govert van Oord              voorzitter

Harry Arkesteijn               penningmeester

Ivan Trouwborst              secretaris

 

 

www.cultuurinhetgroen.nl  Schipluiden, 1 maart 2023

 

 

Lijst activiteiten/bijdragen stichting PGMD

 

2022 november                              Afronding Gidsenproject Midden-Delfland , opstart ‘Gidsenpool’

2022 najaar                      Bijdrage activiteiten Cultuurplatform

2022 oktober                   Ondersteuning Caecilia Royaal

2022 voorjaar                  Ondersteuning ‘Ode aan Midden-Delfland’ versie 2022

2021 november                              eerste inventariserende sessie over gidsenwerk in Midden-Delfland

2021 september              afronding crowdfunding historische monumentaal hek Hodenpijl

2021 voorjaar                  deelname aan het festival ‘Ode aan Midden-Delfland’

2020 najaar                      eerste bijdragen voor restauratie hek Hodenpijl

2020 voorjaar                  ondersteuning Cultuurplatform Midden-Delfland
2020 zomer                      bijdrage en garantie kinderboekje Cheetah Slow

2019 december                bijdrage Kerstmarkt Protestante Kerk Schipluiden

2018, januari                    Cult Royale 2017, ‘Scheve Schaats’, Schipluiden

2017, december               uitvoering van delen van de Messiah van Händel, dorpskerk Schipluiden

2017, september             Poëziefestival ‘Dichter bij de boerderij’, ’t Woudt e.o.

2017/2018                        uitvoering project Land Art in Midden-Delfland

2017, januari                    Cult Royale 2017, ‘Kouwe Kermis’, Schipluiden

2016, oktober                  Tentoonstelling De Mix, De Koe, WAD Delft

2016, september             Poëziefestival ‘Dichter bij de boerderij’, ’t Woudt e.o.

2016, mei                          De Bruiloft van Johannes Vermeer, reprise

2015, september             Open Monumentendag Midden-Delfland , cultureel programma

2014, juni                          Cittaslow Educatie- en voorlichtingsprogramma Midden-Delfland

2013, juni                          De Stroom van de Tijd (multidisciplinaire tijdreis door de historie van Midden-Delfland over de Vlaardingse vaart)

2013, februari                  Workshop Huis van de Koe

2013 -2015                       Zakelijke ondersteuning van drietal vrouwen die samen het ‘Kunstcollectief Midden-Delfland’ vormen

2012, september             De Bruiloft van Johannes Vermeer (toneelvoorstelling met maaltijd)

2011, juni                          Otto van Egmond, heer van Keenenburg (openluchtspel), Schipluiden